[00:00:00] Hai Phút Hơn (Original Mix) - Phao/CM1X
[00:02:00] Lyrics by:Pháo
[00:03:00] Composed by:Pháo
[00:52:00] Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
[00:56:00] Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
[00:59:00] Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui
[01:03:00] Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
[01:07:00] Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
[01:11:00] Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
[01:14:00] Đừng nói chi mà mình uống đi
[01:22:00] 12342341 hình như anh nói anh say rồi
[01:29:00] 1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi
[02:07:00] Đừng nói chi mà mình uống đi
[02:14:00] Đừng nói chi mà mình uống đi
[02:26:00] Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
[02:30:00] Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
[02:34:00] Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui
[02:37:00] Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
[02:41:00] Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
[02:45:00] Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
[02:48:00] Đừng nói chi mà mình uống đi
[02:56:00] 12342341 hình như anh nói anh say rồi
[03:03:00] 1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi
					

Hai Phút Hn(Original Mix) - Phao&CM1X

MP3下载

Phao&CM1X-Hai Phút Hn(Original Mix)的QQ空间背景音乐外链:

歌曲Phao&CM1X-Hai Phút Hn(Original Mix)的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供Phao&CM1X-Hai Phút Hn(Original Mix)的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

歌曲Hai Phút Hn(Original Mix)的歌词下载

Hai Phút Hơn (Original Mix) - Phao/CM1X
Lyrics by:Pháo
Composed by:Pháo
Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
Đừng nói chi mà mình uống đi
12342341 hình như anh nói anh say rồi
1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi
Đừng nói chi mà mình uống đi
Đừng nói chi mà mình uống đi
Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
Đừng nói chi mà mình uống đi
12342341 hình như anh nói anh say rồi
1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi

170MV下载网提供Phao&CM1X-Hai Phút Hn(Original Mix)的MP3音乐在线试听下载,Hai Phút Hn(Original Mix)的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.170mv.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.170mv.com/tool/song/