[00:05:00] Huynh ?? ?(《兄弟想你了》越南版)(DJ版) - 豪大大
[00:09:00] Lyrics by:?? Th?y Khanh 
[00:12:00] Composed by:?inh ??i V? 
[00:37:00] T?ng tháng n?m tr?i qua 
[00:39:00] Ch?ng th? nào hi?u ra 
[00:41:00] Vì sao n?m x?a ng??i v?i b??c ?i 
[00:46:00] Còn nh? m?i hình bóng ngày tháng 
[00:48:00] Nguy?n kh?c s?u 
[00:49:00] Bên chum r??u n?ng ng??i 
[00:52:00] Thích c?n chén v?i ta 
[00:54:00] V?n nh? m?i h?i ?c nh? v? anh 
[00:54:00] B?n ba n?i phong tr?n 
[00:58:00] T? trong ta ch? mu?n g?i tên ng??i có hay 
[01:05:00] Phiêu b?c gió s??ng t?n t?m can 
[01:07:00] N?i s?u bi nh? gi?ng xé 
[01:11:00] Huynh ?? ?i huynh ?? à 
[01:15:00] Cu?c s?ng có t?t kh?ng 
[01:17:00] Có kh?e kh?ng 
[01:20:00] Ch?ng h?i ?m v? ??y 
[01:22:00] Ch?ng h?i th?m th? sao 
[01:24:00] M?t c?u quan t?m nào th?y ??u 
[01:29:00] Huynh ?? ?i huynh ?? à 
[01:33:00] Vì cu?c s?ng ? n?i ??y bình yên 
[01:37:00] Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa 
[01:41:00] Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i 
[01:46:00] Anh s? quay v? 
[02:04:00] T?ng tháng n?m tr?i qua 
[02:06:00] Ch?ng th? nào hi?u ra 
[02:08:00] ? ph??ng tr?i nào cu?c s?ng anh có ?n kh?ng 
[02:13:00] Nh?n gian r?ng l?n 
[02:15:00] N??c c? anh t?ng b??c ?i 
[02:16:00] V?n ?i?u t?m t? 
[02:19:00] V?n tin anh thành c?ng 
[02:22:00] Khi ??ng qua ?i nh?t ??nh anh quay v? 
[02:25:00] V? l?i n?i x?a cha m? già ngóng tr?ng 
[02:30:00] K?t thúc tháng ngày phiêu du 
[02:33:00] V? n?i ch?n an yên 
[02:34:00] ?àm ??o th?u ?êm 
[02:35:00] Ly r??u cay cùng tri k? 
[02:38:00] Huynh ?? ?i huynh ?? à 
[02:43:00] Cu?c s?ng có t?t kh?ng 
[02:44:00] Có kh?e kh?ng 
[02:47:00] Ch?ng h?i ?m v? ??y 
[02:49:00] Ch?ng h?i th?m th? sao 
[02:51:00] M?t c?u quan t?m nào th?y ??u 
[02:56:00] Huynh ?? ?i huynh ?? à 
[03:01:00] Vì cu?c s?ng ? n?i ??y bình yên 
[03:04:00] Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa 
[03:09:00] Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i 
[03:14:00] Anh s? quay v?
[03:33:00] Huynh ?? ?i huynh ?? à 
[03:37:00] Cu?c s?ng có t?t kh?ng 
[03:39:00] Có kh?e kh?ng 
[03:42:00] Ch?ng h?i ?m v? ??y 
[03:43:00] Ch?ng h?i th?m th? sao 
[03:46:00] M?t c?u quan t?m nào th?y ??u 
[03:50:00] Huynh ?? ?i huynh ?? à 
[03:55:00] Vì cu?c s?ng ? n?i ??y bình yên 
[03:59:00] Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa 
[04:03:00] Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i 
[04:07:00] Anh s? quay v?
					

Huynh (《兄弟想你了》越南版(DJ版)) - 豪大大

MP3下载

豪大大-Huynh (《兄弟想你了》越南版(DJ版))的QQ空间背景音乐外链:

歌曲豪大大-Huynh (《兄弟想你了》越南版(DJ版))的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供豪大大-Huynh (《兄弟想你了》越南版(DJ版))的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

歌曲Huynh (《兄弟想你了》越南版(DJ版))的歌词下载

Huynh ?? ?(《兄弟想你了》越南版)(DJ版) - 豪大大
Lyrics by:?? Th?y Khanh
Composed by:?inh ??i V?
T?ng tháng n?m tr?i qua
Ch?ng th? nào hi?u ra
Vì sao n?m x?a ng??i v?i b??c ?i
Còn nh? m?i hình bóng ngày tháng
Nguy?n kh?c s?u
Bên chum r??u n?ng ng??i
Thích c?n chén v?i ta
V?n nh? m?i h?i ?c nh? v? anh
B?n ba n?i phong tr?n
T? trong ta ch? mu?n g?i tên ng??i có hay
Phiêu b?c gió s??ng t?n t?m can
N?i s?u bi nh? gi?ng xé
Huynh ?? ?i huynh ?? à
Cu?c s?ng có t?t kh?ng
Có kh?e kh?ng
Ch?ng h?i ?m v? ??y
Ch?ng h?i th?m th? sao
M?t c?u quan t?m nào th?y ??u
Huynh ?? ?i huynh ?? à
Vì cu?c s?ng ? n?i ??y bình yên
Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa
Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i
Anh s? quay v?
T?ng tháng n?m tr?i qua
Ch?ng th? nào hi?u ra
? ph??ng tr?i nào cu?c s?ng anh có ?n kh?ng
Nh?n gian r?ng l?n
N??c c? anh t?ng b??c ?i
V?n ?i?u t?m t?
V?n tin anh thành c?ng
Khi ??ng qua ?i nh?t ??nh anh quay v?
V? l?i n?i x?a cha m? già ngóng tr?ng
K?t thúc tháng ngày phiêu du
V? n?i ch?n an yên
?àm ??o th?u ?êm
Ly r??u cay cùng tri k?
Huynh ?? ?i huynh ?? à
Cu?c s?ng có t?t kh?ng
Có kh?e kh?ng
Ch?ng h?i ?m v? ??y
Ch?ng h?i th?m th? sao
M?t c?u quan t?m nào th?y ??u
Huynh ?? ?i huynh ?? à
Vì cu?c s?ng ? n?i ??y bình yên
Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa
Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i
Anh s? quay v?
Huynh ?? ?i huynh ?? à
Cu?c s?ng có t?t kh?ng
Có kh?e kh?ng
Ch?ng h?i ?m v? ??y
Ch?ng h?i th?m th? sao
M?t c?u quan t?m nào th?y ??u
Huynh ?? ?i huynh ?? à
Vì cu?c s?ng ? n?i ??y bình yên
Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa
Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i
Anh s? quay v?

170MV下载网提供豪大大-Huynh (《兄弟想你了》越南版(DJ版))的MP3音乐在线试听下载,Huynh (《兄弟想你了》越南版(DJ版))的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.170mv.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.170mv.com/tool/song/

下一首音乐: