[00:00:00] Malumup-Có Chàng Trai Viết Lên Cây(抖音原版) - Faded
[00:01:00] Có chàng trai viết lên cây
[00:03:00] Lời yêu thương cô gái ấy
[00:05:00] Mối tình như gió như mây
[00:06:00] Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
[00:08:00] Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
[00:13:00] Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
[00:17:00] Câu chuyện đã rất xa xôi
[00:19:00] Niềm riêng không ai biết tới
[00:20:00] Hai người sống ở hai nơi
[00:22:00] Từ lâu không đi sát lối
[00:24:00] Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
[00:28:00] Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
[00:32:00] Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
[00:35:00] Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
[00:41:00] Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
[00:43:00] Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
[00:49:00] Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
[00:51:00] Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
[00:57:00] Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
[01:00:00] Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
[01:05:00] Có chàng trai viết lên cây
[01:07:00] Lời yêu thương cô gái ấy
[01:09:00] Mối tình như gió như mây
[01:10:00] Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
[01:12:00] Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
[01:17:00] Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
[01:20:00] Câu chuyện đã rất xa xôi
[01:22:00] Niềm riêng không ai biết tới
[01:25:00] Hai người sống ở hai nơi
[01:26:00] Từ lâu không đi sát lối
[01:28:00] Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
[01:32:00] Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
[01:37:00] Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
[01:39:00] Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
[01:44:00] Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
[01:47:00] Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
[01:52:00] Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
[01:55:00] Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
[02:00:00] Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
[02:03:00] Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
[02:09:00] Có chàng trai viết lên cây
[02:11:00] Lời yêu thương cô gái ấy
[02:13:00] Mối tình như gió như mây
[02:15:00] Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
[02:16:00] Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
[02:21:00] Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
[02:25:00] Câu chuyện đã rất xa xôi
[02:27:00] Niềm riêng không ai biết tới
[02:28:00] Hai người sống ở hai nơi
[02:30:00] Từ lâu không đi sát lối
[02:32:00] Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
[02:37:00] Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
[02:41:00] Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
[02:43:00] Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
[02:48:00] Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
[02:52:00] Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
[02:57:00] Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
[02:59:00] Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
[03:05:00] Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
[03:08:00] Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
					

Malumup-Co Chang Trai Viet Len Cay(抖音原版) - Faded

MP3下载

Faded-Malumup-Co Chang Trai Viet Len Cay(抖音原版)的QQ空间背景音乐外链:

歌曲Faded-Malumup-Co Chang Trai Viet Len Cay(抖音原版)的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供Faded-Malumup-Co Chang Trai Viet Len Cay(抖音原版)的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

歌曲Malumup-Co Chang Trai Viet Len Cay(抖音原版)的歌词下载

Malumup-Có Chàng Trai Viết Lên Cây(抖音原版) - Faded
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời

170MV下载网提供Faded-Malumup-Co Chang Trai Viet Len Cay(抖音原版)的MP3音乐在线试听下载,Malumup-Co Chang Trai Viet Len Cay(抖音原版)的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.170mv.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.170mv.com/tool/song/

下一首音乐: